درباره ما

تهران تا سئول اول مردادماه سال هزاروچهارصد شمسی به عنوان اولین مرجع تخصصی کامل کره جنوبی و توسط تعدادی از کیپاپرها و کیدرامرهای ایرانی تاسیس شد. از آغاز فعالیتمون همیشه سعی کردیم تا به بهترین نحو ممکن افتخار خدمت به کیپاپرها و کیدرامرهارو داشته باشیم.

تهرانه تا سئول، خانواده ای به وسعت ایران.

تهران تا سئول با افتخار عضوی از خانواده سایت های زات هولدینگ میباشد.

بنیانگذاران

Editors

Speakers